Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy, KMA

Vår verksamhet baseras på byggservice, ombyggnad och till viss del nybyggnad. Vi är stora nog för det mesta men samtidigt små och flexibla för det minsta. Ett aktivt arbete med KMA-frågor är en självklar del i företagets samtliga processer. Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller risker och miljöpåverkan. Därför måste vi bevaka våra riskprocesser och arbeta för att minimera vårt avtryck i miljön.

Vi ska

• i alla skeden och på affärsmässiga grunder sätta kundens krav och förväntningar i centrum samt vara en kundorienterad och effektiv organisation som tar ett aktivt ansvar i våra uppdrag

• ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens genom intern samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en stimulerande arbetsmiljö

• identifiera och på ett relevant sätt behandla de risker som kan påverka förutsättningarna att nå uppsatta mål

• arbeta långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav beaktas

• arbeta för att hushålla med förbrukningen av energi och råvaror i såväl produktion som förvaltningsskedet samt välja det alternativ som i möjligaste mån är bäst för miljön

• arbeta för att förebygga föroreningar samt att minimera och fasa ut farliga kemikalier och ersätta dem med miljövänliga alternativ

• verka för en hög grad av återvinning och arbeta med en miljöanpassad avfallshantering

• verka för att alla medarbetare kan och ska göra en aktiv insats i vårt KMA-arbete

• aktivt verka för att skapa en social, fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö för alla medarbetare

• se till att ansvaret för KMA-arbetet är tydligt delegerat inom organisationen

• minst uppfylla lagar, förordningar och andra externa krav

• arbeta förebyggande med målsättningen att arbetsmiljön ständigt ska förbättras och skaderisker elimineras

• följa upp tillämpningen av denna policy och arbeta för att förverkliga dess intentioner

Lund 2017-10-26

BYGGOM AB
Patrik Nilsson Företagsledare